TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Büyükinsan Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa “Denizlerehâkim olan, cihana hâkim olur” sözünüboşa söylememiştir. KEMAL ALBAYRAK (Devamla) – Sayın milletvekilleri,54 üncü Cumhuriyet Hükümetimizin bütçesini,elbette, tenkit edebilirsiniz; bu, demokrasinin, parlamenter sisteminvazgeçilmez unsurudur. Bunda güzellik aramak mümkündür;ancak, vicdanen, bazen de gerçekleri anlatmak, doğrularıvurgulamak, bir karakter meselesidir. Biz, bu tenkitlerden kesinliklealınmayız; hatta, faydalı şeyler olursa,onları alırız; eğer faydasız şeylerolursa, onları da iade ederiz. Konuşmalarında,yararlandığımız konular var; ama, bunlar,asıl, Anavatan Partisi Genel Başkanınınilgi alanına girecek konulardır; bunu da içtenliklesöylüyorum. Ecevit’ten asıl yararlanacak olan,başı sıkıştığızaman ona koşan Sayın Genel Başkan Mesut YılmazBeydir; onun yararlanmasında daha büyük faydavardır.

Ülkelerin ekonomik kalkınma politikalarıiçerisinde, deniz ve denizciliğe verdikleri önemhiç küçümsenmeyecek boyuttadır\. Her gün yeni bir oyun keşfet ve sınırsız eğlencenin tadını çıkar. bahsegel mobil giriş\. Sayın Bakan, bir televizyon programında,tüm ulusumuzun emrinde olması gereken bakanlığının,hemşerilerinin emrinde olduğunu açıklamıştır;kendisini de kaptanıderya ilan ederek, Barbaros HayrettinPaşa, Turgut Reis, Piri Reislerle eşdeğer göstermeaymazlığına düşmüştür. İstanbul Emniyet Müdürü SayınKemal Yazıcıoğlu’nun görevinden alınmasınedeniyle, beş gündür, Refah Partisi ve DoğruYol Partisi yetkililerinin sergiledikleri tablo komedi gibi görünsedahi, ciddî ciddî düşünüldüğünde,ülkemiz açısından bir kanlı trajediolduğu ortadadır. BAŞKAN – Sayın Yalman, süre bakımındanmağduriyetinizi kısmen giderebilmek için, size1 dakika eksüre veriyorum. LÜTFİ YALMAN (Devamla) – Anadolu köylüsü,yazın tozdan bunalıyor, kışınçamurdan çıkamıyor. Birçokköy, içmesuyunu bir iki kilometre uzaktan getiriyorveya dere suyu kullanıyor. BAŞKAN – Sayın Albayrak, vereceğimeksüre, arkadaşınızın süresindenolacaktır. Tuna-Ren-Main hattının, Orta Asya TürkCumhuriyetlerine bağlanması projesi kapsamında,Karadenizde bir Türk limanının, aktarma limanıve serbest bölge olarak tefrik edilmesi… Denizcilik konusunda ülkemiz açısındanen önemli meselelerden biri de, 1 Temmuz 1994’te yürürlüğegiren Boğazlar ve Marmara Bölgesi Deniz Trafiği DüzeniHakkındaki Tüzük uygulamalarının,malum ülkeler tarafından, katıldığımızve hatta, katılamadığımız heruluslararası platformda sürekli gündeme getirilerek,tartışmaya açılma çabalarınıgösterebiliriz. İç ve dışborçlar,fakirlik, çalışanların durumları,sosyal güvenlik kurumlarının durumu… Bunlarhep tenkit ediliyor; ancak, bunların bu hale gelişini,şu anki, beş aylık Hükümete yüklemekherhalde insafsızlık olur. Bazı değişiklikler var ki, biz hissetmeyiz.Özellikle, global tarzda, hepimizi kuşatan değişikliklerizor hissederiz.

Hele, Mahkemenin kararlarınıaçıklayan Başkanı hedef alarak Mahkemeyesaldıranları ayıplamak gerekir. Bu türsaldırılar, hukukî değerlendirme ve eleştirmedeğil, düpedüz, siyasal çıkar hesabınadayanan hoşgörülemez bir tutumdur. Muhalefetteyken,Anayasaya aykırı gördüğü ve davaaçtığı yasaları, iktidara geçinceiptal edilmiş bulduğu için kızanlarıanlayışla karşılayamıyoruz. Kapalıgözüken kuralları, çağdaş yorumlarlaaçarak güncelleştirmektedir. Anayasa Mahkememizi bugünlere getiren, kurumlaştıran,bilgili, özverili, çalışkan ve değerliyargıçlarımızı, bu vesileylesaygıyla anıyor ve selamlıyorum. M. ERDOĞAN YETENÇ (Devamla) – Bir de “bana,sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz”demiştir. Bütün siyasî yaşamıboyunca takındığı radikal tavır,bu iki tavırdır. Süresinin bitimine 2 dakika kala kendileriniuyaracağım, beni yanlış anlamasınlar.Konuşma selâsetini bozmak için söyelyecekdeğilim; ama, uyaramak için ifade edeceğim. BAŞKAN – Selamı, birleşimin başındatoptan ve külliyen ifade ettim. Üyesi bulunduğum Sanayi, Ticaret, EnerjiTabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeliğinden,gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum. Ankara Milletvekili Mehmet Gölhan, İstanbulMilletvekili Bülent Ecevit’in, basında çıkansözlerini yanlış aksettirmesi nedeniyle biraçıklamada bulundu.

Yine, ayrıca, çok önemli gördüğümüz bir diğer konu, bugün seçim yapan organların-yani, üniversite ve Cumhurbaşkanının-mutlaka ama mutlaka, üye seçerken, hukukçuüye seçme konusuna dikkat etmeleri gereğidir. Sayın arkadaşlarım, pek tabiî-özellikle altını çizmeden geçmekistemiyorum- bu makamda oturan devlet adamlarımızında, bu makamın saygınlığınıve itibarını, en az bizlerin o makamı korumayaçalıştığı kadar korumakmecburiyetinde olduklarını, bir kez daha hatırlatmakisterim. ANAP GRUBU ADINA İSMAİL DURAK ÜNLÜ(Yozgat) – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri;Sayıştay bütçesi hakkında AnavatanPartisi Grubu adına söz almış bulunuyorum.Konuşmama başlarken, Grubum ve şahsımadına hepinizi hürmetle selamlarım. Bir başka önemli hizmet de, Meclisimizdekibilgisayar ağının kuruluş çalışmasınınbüyük oranda gerçekleştirilmiş olmasıdır.Ayrıca, Meclisimizin INTERNET’e bağlantısıda yapılmıştır. Yasama, idarîve genel bilgileri içeren tanıtım programlarıve gerekli malzeme alımları tamamlanarak test uygulamalarıyapılmış ve gerçek bağlantıbaşlatılmıştır.

10’la 8 arasındakifarkı biliyorum; yani, anlaşılmakta zorlanmayasınızdiye yuvarlak bir rakam söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, SayınOrhan Veli Yıldırım, Sayın ErdoğanYetenç, Sayın Yusuf Öztop, Sayın AtilâSav. Gürcistan Parlamentosundan alınan resmîbir davette, Türkiye Büyük Millet Meclisinden birParlamento heyeti Gürcistan’a davet edilmektedir. BAŞKAN – Çalışmalarımızınhayırlara vesile olmasını Cenab-ıAllah’tan niyaz ederek Türkiye Büyük Millet Meclisinin29 uncu Birleşimini açıyorum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *