İYİ Parti lideri Akşener’den Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ilanı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan’ın “dünyanın medyası en özgür ülkesi” dediği, internet sitelerinin hangi haberlerinin yayından kaldırıldığını bile tesadüfen öğrenebildiği Türkiye’de vaziyet bu…Gazetecilik her adımda yeni baskı ve engellemelerle karşı karşıya bırakılırken toplumun bilgi alma hakkı yerle bir ediliyor.İyi pazarlar! Yani Şubat 2014’te yasakları genişleten düzenlemenin “özel hayatları koruma” iddiasıyla gerekçelendirilmesi ve itiraz edenlerin “internette porno özgürlüğü istiyorlar” iddialarıyla suçlanması doğru değildi. Bu iddiaların doğru olmadığı, “özel hayat” ve “kişilik hakları” adı altında yolsuzluk suçlamalarına konu olan tape ve haberlere erişimlerin peş peşe engellenmesiyle ortaya çıktı. Boks Federasyonunda yakın geçmişteve son zamanlarda gerek basına gerekse de kamuoyuna yansıyan,Federasyonu ve Spor Teşkilatını şaibealtında bırakan hadiseler olmaktadır. Sözkonusu sınav, 1996 yılıYatırım Projesinde yer alan Ballıca SigaraFabrikası’nın montaj aşamasında çalıştırılmaküzere teknik nitelikli işçi alımıolup, 1996 yılı Genel Yatırım ve Finansmaneki Kararın 12’nci maddesinin 2 nci fıkrasıçerçevesinde alınan Olur gereğince yapılmıştır. Rize İli ile; Soru Önergesinde belirtilenKalkınma Birinci Derecede Öncelikli Yöreleredahil altı ilin (Malatya, Kahramanmaraş, Bartın,Tokat, Yozgat, Şanlıurfa) önemli bazıgöstergeler açısından karşılaştırılmasıEK Tablo-1’de yapılmıştır.

Anayasaya aykırı bulunan yasa,böylece yayımlanmamış olacaktır. DSP GRUBU ADINA A.ZİYA AKTAŞ (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli üyeler; 1997 yılıCumhurbaşkanlığı bütçesi üzerindeDemokratik Sol Parti Grubunun görüşlerini sunmaküzere huzurunuzdayım. Grubum ve şahsımadına Yüce Meclisi, basın görevlilerinive bizi izleyen halkımızı sevgi ve saygılarlaselamlıyorum. Demokratik Sol Partinin yargıdaki tutukluğusona erdirecek, yargıdaki bağımsızlığıen üst düzeye çıkaracak Anayasa önergesi,aylardır imzalarınızı bekliyor. Şayet,çözüm istiyorsak, güven istiyorsak, SeçimKanununu, Anayasaya uyum yasalarını, mahallîidareler, sosyal güvenlik ve benzeri yasaları biran önce çıkaralım; adaletli bir vergireformu yapalım. Ekonomi, dışpolitika, sosyalgüvenlik, iç barışın sağlanmasıgibi temel konularda, hükümetlere göre değişmeyecekpolitikalar oluşturalım ve en önemlisi, hertürlü yolsuzluğun, karanlık ilişkininüzerine, süratle, hep birlikte gidelim. Bu noktada, halkımızın güveninisarsan bir başka konuya değinmek istiyorum.

Sayın Erbakan, bu konuda gerekliadımları atmazsa, her geçen gün dahada şişen, âdeta, bütün kabineye eşkadro, yetki ve imkânlarla donatılan Başbakanlığınbütçesi üzerinde konuşmak bir anlam ifadeetmez; kendi tabirleriyle, bu eğik masaya sofra kurulmaz. Değerli milletvekili arkadaşlarım,bakın, devletler de, siyasî partiler de insan içinkurulurlar, insana hizmet vermek için kurulurlar dedim.Hizmetin ölçüsü ise, hayırda yarıştır;yani, siyasî partiler, sadece muhalif partilerin yanlışyerlerini, eksikliklerini, çirkinliklerini sergileyen partilerdeğildir. Onlar, topluma, ülkesiyle ilgili, insanla ilgili,insanın evrenle ilişkisiyle ilgili, hatta, dünyaylailgili yeni projeler sunmak zorundadırlar. Bu projeleri,insanlarına, halklarına, yurttaşlarınaanlatmak zorundadırlar; bunu yaptıkları ölçüdehayırda yarışırlar, bunu yapamadıklarıtakdirde de, ne yazık ki, o ülke kan kaybeder, zamankaybeder ve gerçekten, ileri bir düzeyde olsa dahi,zaman içerisinde, diğer devletler arasında yarıştageri kalır ve alt sıralara düşer. Uygarlıklartarihine bakıyoruz; nice devletler gelmiştir; gerçektenekonomik bakımdan da, askerî bakımdan da enüst düzeyde olmasına rağmen, bir müddetsonra geride kalıyorlar; neden; çünkü,ölçüleri değişmiştir, doğruölçülerden yanlış ölçüleregeçmişlerdir, yanlış ölçülerkullanmaya başlamışlardır da ondan. Sayın Başkan, sayın üyeler;burada özellikle belirtmek istediğim önemli birkonu, böyle yatırımcı olmasıgereken bir genel müdürlüğümüzün-Hükümet teklifinde- toplam bütçesinin yüzde53’ü cari giderlere gitmektedir, yatırım harcamalarıise toplam harcamaların yüzde 46’sınıoluşturmaktadır. Harcamaların önemlibir kısmı -demin de söyledim- yüzde 55’ipersonel giderlerine gitmektedir. Bu durum dikkate alındığında,bu hizmetlerin çok daha rasyonel kullanılmasıgerektiği ortaya çıkmaktadır. SayınBakanın, bu konuya daha çok dikkat edeceğineinanmak istiyorum ve inanıyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekiliarkadaşlarım; Başbakanlık bütçesiüzerinde Anavatan Grubunun görüşlerini açıklamaküzere söz almış bulunuyorum; YüceHeyetinizi saygıyla selamlıyorum. Böylece, Türkiye Büyük MilletMeclisi 1997 malî yılı bütçesiile 1994 ve 1995 malî yılı kesinhesaplarıkabul edilmiştir; hayırlı olmasınıtemenni ederim. Değerli arkadaşlarım, seçimlersonunda seçimi kaybeden birçok milletvekili arkadaşımızoldu; acaba, bunların kaçı, dokunulmazlığıkalktıktan sonra yargılandı da tutuklandı? Olabilir, ben,tamamıyla suçsuz demiyorum, elbette bazışeyler var. Bu konuda,partilerarası uyum komisyonunda, partilerin getirdikleriteklifler var. Sayın milletvekilleri, şimdi, Parlamentonundenetim faaliyetleriyle ilgili bazı hususları arzetmek istiyorum. Biliyorsunuz, Parlamentomuzun iki önemligörevi vardır; 1- Yasama faaliyeti, 2- denetim faaliyeti.Parlamentonun yetkilerinin ne olduğu, Anayasanın 87nci maddesinde belirtilmiştir. Sayın milletvekilleri, bütçemizincelendiği takdirde, bizce, bu artışlarda israfıgerektiren hiçbir hizmet yoktur. Yalnız, parlamenterhizmetleri binasına yapılacak ek binalar içinçalışmalarımız var.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğününbirimlerinin mahallî idarelere bağlanması gündemdetutulan bir olaydır; bu belki mümkündür;ancak, şu anda Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüklerininve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğününyetkisindeki işleri yapacak birimler, mahallî idarelerdebulunmamaktadır. Bunları yapabilmek için,mahallî idarelerde yeni bir altyapının oluşturulmasılazımdır. Bu altyapı hazırlanmadan,Köy Hizmetleri, mahallî idarelere bağlandığıtakdirde işlerde aksamalar olacak, hizmet götürülenkırsal kesim vatandaşları haklı olarakşikâyetçi olacaktır; bu çıkmazise, devleti daha büyük sıkıntıyasokacaktır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğügibi çok büyük bir kuruluşun, herhangibir yasaya eklenen geçici bir maddeyle kaldırılarak,mahallî idarelere bağlanması, işlerin dahada aksamasına neden olacak ve büyük problemlerdoğuracaktır. Bu konunun, sadece merkezde değil,taşrada ilgili birimlerin katılımıyladaha geniş bir şekilde değerlendirilmesinin faydalıolacağı kanısındayım. Konuşmama, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüçalışma prensipleri ve uygulamaları,Köy Hizmetlerinin genel sorunları ve önerilerolarak devam etmek istiyorum. Anayasamızda, bakanlıklarınkanunla kurulması öngörülmüşolmasına rağmen, bugün, kanunla kurulan bakanlıklardandaha çok devlet bakanlığı vardır.Bu durum, gelenek haline gelmiştir; ancak, hiç kimse,artan devlet bakanlığı sayısınarağmen, Türkiye’nin problemlerinin gittikçe arttığınınfarkına varamamaktadır.

Bir bahsegel planı, SayınErbakan’ın iki satırında var; birisi “faizsatırını düşüreceğim”ikincisi de “hızlı bir özelleştirmeyapacağım.” Ben, bunu, ANAP programınınkötü bir kopyası olarak algılıyorum.Bonoları tahvillere çeviriyoruz; yani, kısavadeli borçlanmanın -devlet kâğıtlarını-vadelerini uzatıyoruz. Ne oluyor; faizler 1998’i aşacak;yani, 1997 yılında faiz ödemeyeceğiz, 1998’deAllah kerim… Arkadaşlar, transfer bütçesindehiçbir kısıntı yapamazsınız;Sosyal Sigortaların deliğine atacaksınızparayı, faiz alıyorsa, haldır haldıro değirmen öğütecek. Başlangıçtakiiyi niyetinizle “bilmem şu kadar artırdıkyatırımları” falan dersiniz; bir denihaî gerçekleşen bütçeye bakarsınızki, yatırımlar, ufala ufala soğanın cücüğükadar kalmış ve yok olmuş gitmiş. O zaman,yüzde 4 büyümeyi de yakalayamazsınızve hiperenflasyona da gelir dayanırsınız. BAŞKAN – Sayın Komisyon, çoğunluğuolmadığı için, o anlamda katılamadıklarını;ancak, bir maddî hatanın bu yolla düzeltilebileceğiniifade ettiler; Sayın Başkanlık da aynıgörüşe katıldı. Görüşülmekte olan Radyo ve TelevizyonÜst Kurulu 1997 yılı bütçesinin(R) cetvelinde yer alan “b) Üst Kurul, kadro cetvellerindeek göstergesi belirtilmeyen unvanlara ait ek göstergeleribelirlemeye yetkilidir” hükmünün metindençıkarılmasını ve takip edenbendin (b) bendi olarak değiştirilmesini arz ve teklifederiz.

Bu derece önemli bir fonksiyona ayrıcaceza adeletini yüklemek, iş bölümü vekurumsallaşma prensipleriyle de bağdaşmaz. MevcutYüce Divan modelinde, kararlara karşı temyizyolu kapalıdır. Gerekçesi ve hükmüsanık tarafından tartışılamayan,bir başka üst organın veya kurulun denetiminebağlı olmayan bir sistem, insan hakları boyutunda,mutlaka gözden geçirilmelidir. Parlamento, bu ve benzerigerekçeler içerisinde alternatif modeller aramalı,böyle bir arayışa behemehal girmelidir. Anayasa mahkemeleri, içtihat hukukuyla anayasalkurallara hayatiyet verir; yeni kavramlar, yeni prensipler inşaeder.

Böylece, Sayıştay Başkanlığı 1997 malî yılı bütçesi ile 1994ve 1995 malî yılı kesinhesapları kabuledilmiştir; hayırlı olmasınıtemenni ederim. Geçen sene, galiba 30 civarında birpersonel alınması için ilan yapıldı;20 binin üzerinde müracaat oldu. Şimdi, Türkiye’ninher tarafından 20 bin adam getireceksiniz; alacağınız,30 kişi… O insanların yol paraları, otellerdeperişan olmaları, büyük bir sorun oluyor.İşte, böyle bir sıkıntı…Aldığımız personel de, daha ziyade, garson,odacı, çaycı… Biraz da özel bir yetenekisteyen hizmetler olduğu için, bunları, özelbirtakım liyakat belgelerini tevsik eden belgelerle beraber,Başkanlık almıştır. Bu 550 milletvekilinin, dışarıda ayrıayrı yerlerde barınmaları -bu, benim kişiseldüşüncem, milletvekili lojmanları satılırsatılmaz bilmiyorum- halinde, bunların korunmalarınında sağlanması lazımdır; bu, çokönemli bir olay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *